Jungmedizinerforum: Modullehrgang Heileurythmie am Goetheanum (Abschlusskurs/Zertifizierung)

Zertifikate/Teilnahmebescheinigungen:

ja

Beschreibung:


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.jungmedizinerforum.org/event/2021-04-16-modullehrgang-heileurythmie-am-goetheanum-abschlusskurszertifizierung-4142/